• Orvos kereső

Általános szerződési feltételek

 

1. § Értelmező rendelkezések

(1) jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő fogalmakat az alábbiak szerint értelmezzük.

 

a.) Megrendelés alatt értjük a ... webáruházban elektronikus módon leadott és a Szolgáltató által egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus úton (e-mailen) visszaigazolt rendeléseket.

b.) Regisztráció alatt értjük akár a ... webáruházban elektronikus módon akár elektronikusan akár más módon megadott olyan személyes adatokat, amelyek az ügyfél azonosításához, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges.

c.) Termék rendelkezésre állásán értjük a szolgáltató logisztikai központjában, vagy bármely telephelyén rendelkezésre álló – vagy a rendelésnek a Szolgáltatóhoz való beérkezését követően 48 órán belül beérkező - szabadon forgalomba hozható árut.

d.) Kézhezvételen értjük a megrendelő részéről, a Szolgáltató általi elektronikusan kiküldött információk időpontját, nem elektronikus kiküldés esetén pedig az értesítésről a megrenedelőnek való tudomására jutás időpontját. Készhezvételen értjük a szolgáltató részéről a megrendelő által közölt információk szolgáltató részére való tudomásra jutás időpontját.

e.) Rendeltetésszerű használaton értjük a termék szokásos, mindennapi életben történő, a termék leírásának megfelelő módon, körülmények között, időben és térben meghatározott feltételekkel való használatát.

f.) Az itt nem szabályozott fogalmakat úgy értjük, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.

 

2. § Időbeni hatály

(1) jelen Általános Szerződési Feltételek időbeni hatálya az orvoshop.hu Zrt. Igazgatósága által történő hatályon kívül helyezéséig érvényes, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek felsőbb jogszabály változása miatt hatályát korábban elveszíti.

 

3. § Területi hatály

(1) jelen Általános Szerződési Feltételek területi hatálya kizárólag Magyarországra érvényes, Magyarország határain kívüli szolgáltatás esetére külön feltételek vonatkoznak.

 

4. § Szolgáltató

a.) A best beauty webshop online áruházat az orvoshop.hu Zrt. üzemelteti.

b.) A Szolgáltató cégneve: orvoshop.hu Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

c.) A Szolgáltató rövidített neve: orvoshop.hu Zrt.

d.) A Szolgáltató székhelye: azonos a számla kibocsátó székhelyével

e.) A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-0469842

 

5. § Szolgáltatás igénybevétele

(1) A megrendelések leadása az ... online áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a .... webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

(2) Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

(3) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

a.) A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza az orvoshop.hu Zrt. számlán megjelölt visszárú postacímre és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

b.) A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

c.) Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként az orvoshop.hu webáruház elengedett a házhoz szállításkor.

d.) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e.) Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amely aktuális értéke a best beauty online áruház honlapján található meg.

f.) Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

g.) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

(4) Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

a.) Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervízhez kell fordulni.

(5) Az orvoshop.hu Zrt. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

(6) A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

 

6. § Egyéb rendelkezések

(1) A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

(2) A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

(3) A felhasználó a 6. § (2) pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

(4) Az orvoshop.hu Zrt. magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

(5) A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

(6) Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a panasz@bestbeauty.hu címen.best beauty webshop